KAYITLARI DÜZELTME FIRSATI (05.09.2016)

6736 sayılı Kanun ile Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerine kayıtlarını düzeltme fırsatı verilmiştir. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin bu düzenlemeyi, işletme sahipleri ve yöneticileri incelemeli, bu yasadan faydalanmalı görüşündeyiz.
Bu amaçla; işletmede mevcut olduğu halde, kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar ile kayıtlarda yer aldığı halde işletmelerde mevcut olmayan emtiaların kayda alınması işlemlerini bu yazımızın konusu yaptık.
İşletmenizde mevcut olduğu halde, kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlarınız varsa, hiç durmayın, bu yasadan faydalanın. 30 Kasım 2016 tarihine kadar, emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlarınızı rayiç bedelle değerleyin. Kdv yönünden bağlı olduğunuz vergi dairenize beyanname ve ekindeki envanter listesi ile beyan ediniz.
Eğer işletmenizde mevcut olduğu halde, kayıtlarda yer almayan; makine, teçhizat, demirbaşlar ve emtianız kdv genel oranına tabi ise, rayiç bedeli üzerinden yüzde 10 vergi ödeyeceksiniz. Eğer indirimli kdv oranına tabi makine, teçhizat, demirbaş ve emtiaya sahipseniz, rayiç bedel üzerinden tabi olduğunuz oranın yarısını esas almak suretiyle kdv ödeyeceksiniz. Örneğin; deponuzda mevcut olduğu halde, kayıtlarınızda olmayan pamuk ipliğiniz varsa, yüzde 4 oranında vergi ödeyeceksiniz.
Ödeyeceğiniz vergiyi fazla bulmayın çünkü beyan ettiğiniz emtiaya ait hesaplanan kdv’yi genel esaslar çerçevesinde indirim konusu yapabileceksiniz. Yani para, bir cebinizden çıkacak, diğer cebinize girecek. Ancak kayıtlı olmayan makine, teçhizat ve demirbaşların rayiç bedeli üzerinden hesaplayarak ödeyeceğiniz kdv’yi indirim konusu yapamayacaksınız. Fakat verginin ödendiği yılın gelir veya kurumlar vergisi matrahlarının belirlenmesinde gider olarak dikkate alabileceksiniz. 
Beyan edilen kıymetler için Kdv Kanunu uyarınca sorumluluk uygulaması yapılmayacak. Beyan edilen kıymetler, ilgili dönemdeki Ba formuna dâhil edilerek bildirilecek. Beyan ettiğiniz kıymetleri satmak istediğinizde, bunun satış bedeli, deftere kaydettiğiniz bedelden düşük olamayacak. Bu ayrıntıya dikkat etmek gerekecek.
6736 sayılı Kanun için hazırlanan 1 seri nolu tebliğde; bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin aktiflerine intikal ettirdikleri emtia için ayrı; makine, teçhizat ve demirbaşlar için ayrı olmak üzere pasifte karşılık hesabı açmaları gerektiği belirtilmiştir. Emtia için ayrılan karşılık, ortaklara dağıtılması veya işletmenin tasfiye edilmesi halinde; sermayenin unsuru sayılacağı ve vergilendirilmeyeceği vurgulanmıştır. Makine, teçhizat ve demirbaşların ise envantere kaydedileceği ve ayrılan karşılığın ise birikmiş amortisman olarak kabul edileceği açıklanmıştır. Bu durum işletmeler için büyük bir fırsattır ve mutlaka değerlendirilmelidir.
Yukarıda işletmede mevcut olduğu halde, kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların durumunu açıkladık. Peki, kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan emtialar nasıl kayda alınacak?
Kayıtlarda yer aldığı halde işletmelerde mevcut olmayan emtiaların kayda alınması işlemleri, normal satış işlemlerinden farklı değildir. Ancak mükellefler emtialarını, aynı nev’iden emtialara ilişkin tespit edilen gayrisafi kâr oranını dikkate alarak fatura düzenleyecekler. Düzenlenecek satış faturasında, emtianın tabi olduğu oranda kdv hesaplanacak ve ilgili dönem beyannamesine dâhil edilecektir. Bu hükme göre ödenmesi gereken katma değer vergisi, 3 eşit taksitte ödenecektir. 
Satış hâsılatı, yıllık gelir veya kurumlar vergisi matrahının hesaplanmasında dikkate alınacaktır. Düzenlenen faturalar Bs formuna dâhil edilecektir. Dolayısıyla bu kapsamdan faydalanacak mükellefler, her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıt ve beyanlarına intikal ettirebileceklerdir. Kayıt düzeltme işlemleri yapılmış emtialarla ilgili geçmişe yönelik ceza ve faiz uygulanmayacaktır. 
Kayıtları düzeltme fırsatından faydalanmanızı öneririz.


Mehmet Ali Bayraktar
mab@malibayraktar.com