KİRA BEYANINDA İNCELİK (09.03.2020)

Mart ayı, gelir vergisi beyannamesi verme ayıdır. 
Ticari, zirai ve mesleki faaliyetleri olan ve gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri, 2019 yılında elde ettikleri kazançları için mart ayı sonuna kadar, beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorundadır.
Geliri sadece kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer kazançlardan oluşanlar ise yıllık beyannamelerini www.gib.gov.tr internet sayfası üzerinden hazır beyan sistemini kullanarak gönderebilirler.
Bu yazımızda kira gelirinin beyanında gerçek usulü anlatmaya çalışacağız.
Kira geliri elde edenler, beyanlarını verirken götürü ya da gerçek usul yöntemlerinden birini tercih ederler. Götürü usulü seçenler, hasılatlarından yüzde 15 indirim sağlarlar. 
Peki ya gerçek usulü seçenler, hasılatlarından neleri indirebilirler?
Öncelikle götürü usulü seçen mükellefler, iki yıl geçmedikçe gerçek  gider yöntemine dönemezler. Bu hususa dikkat edelim. Süreniz uygun ise gerçek gider yöntemini seçebilirsiniz.
Gerçek gider yönteminin seçilmesi durumunda;
- Kiraya veren tarafından, kiraya verilen gayrimenkul için ödenen; aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri,
- Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün önemi ile orantılı olan idare giderleri,
- Kiraya verilen mal ve haklara ait sigorta giderleri,
- Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara harcanan borçların faiz giderleri,
- Konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin % 5'i (iktisap bedelinin % 5'i tutarındaki bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait hâsılata uygulanacak, indirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır.
- Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyelerle kiraya verenler tarafından ödenmiş olmak şartıyla belediyelere ödenen harcamalara iştirak payları,
- Kiraya verilen mal ve haklar için ayrılan amortismanlar ile kiraya veren tarafından yapılan ve gayrimenkulün iktisadi değerini artırıcı niteliği olan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar. 
- Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için yapılan onarım giderleri ile bakım ve idame giderleri,
- Kiraladıkları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer gerçek giderler,
- Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konut veya lojmanların kira bedeli,
- Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak sözleşmeye, kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar, gayrisafi hâsılattan indirilebilecektir. 
Ancak gerçek gider yönteminin seçilmesi, konut kira geliri elde edilmesi ve konut kira gelirlerine uygulanan istisnadan yararlanılması durumunda, gerçek gider tutarının istisnaya isabet eden kısmı, gayrisafi hâsılattan indirilemeyecektir. Bu hususa dikkat edilmelidir.
Eğer şartlarınız uyuyorsa ve hesaplama sonucunda daha az verginiz çıkıyorsa; gerçek usul yöntemini seçebilir, beyannamenizi bu yönteme göre verebilirsiniz.
Hesabınızı kendiniz yapabilir ya da bir mali müşavire yaptırabilirsiniz.  
Hesabını bilen, kazanır.

   
Mehmet Ali Bayraktar
mab@malibayraktar.com