KİRA GELİRİNDE GERÇEK USUL DAHA MI AVANTAJLI? (19.03.2018)

Bilindiği gibi mart ayı gelir vergisi beyanname verme ayıdır. 
Gerçek kişiler elde ettikleri gelirleri mart ayı içinde gelir vergisi beyanı vermekle yükümlüdürler. Kira geliri elde eden gayrimenkul sermaye iradı mükellefleri, beyanlarını verirken götürü ya da gerçek usul yöntemlerinden birini tercih ederler.     
Yapılan değişikle; 2017 yılı gelirlerinden başlamak üzere, götürü usulü seçenlerin indirim oranı yüzde 25 den yüzde 15 e indirildi. Bu durumda götürü usulü seçenler, önceki yıllara göre daha fazla gelir vergisi ödemek durumunda kalacaklar.
İşte bu noktada; acaba gerçek usul yöntemi daha mı cazip, sorusu akla gelmekte ve mükellefin kafası karışmaktadır.
Bilinmesi gereken ilk şey; götürü usulü seçen mükellefler iki yıl geçmedikçe gerçek  gider yöntemine dönemezler. Eğer üzerinden iki yıldan fazla süre geçmişse gerçek gider yöntemi seçilebilir. Bunu öncelikle hatırlatalım. Sonra gerçek gider yönteminin seçilmesi durumunda indirilecek giderler nelerdir sorusuna cevap arayalım.
Gerçek gider yönteminin seçilmesi durumunda;
- Kiraya veren tarafından, kiraya verilen gayrimenkul için ödenen; aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri,
- Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün önemi ile orantılı olan idare giderleri,
- Kiraya verilen mal ve haklara ait sigorta giderleri,
- Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara harcanan borçların faiz giderleri,
- Konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin % 5'i (iktisap bedelinin % 5'i tutarındaki bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait hâsılata uygulanacak, indirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır.
- Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyelerle kiraya verenler tarafından ödenmiş olmak şartıyla belediyelere ödenen harcamalara iştirak payları,
- Kiraya verilen mal ve haklar için ayrılan amortismanlar ile kiraya veren tarafından yapılan ve gayrimenkulün iktisadi değerini artırıcı niteliği olan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar. 
- Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için yapılan onarım giderleri ile bakım ve idame giderleri,
- Kiraladıkları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer gerçek giderler,
- Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konut veya lojmanların kira bedeli,
- Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak sözleşmeye, kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar, gayrisafi hâsılattan indirilebilecektir. 
Ancak, gerçek gider yönteminin seçilmesi, konut kira geliri elde edilmesi ve konut kira gelirlerine uygulanan istisnadan yararlanılması durumunda, gerçek gider tutarının istisnaya isabet eden kısmı, gayrisafi hâsılattan indirilemeyecektir.
Eğer şartlarınız uyuyorsa ve hesaplama sonucunda daha az verginiz çıkıyorsa; gerçek usul yöntemini seçebilir ve daha az vergi ödeyebilirsiniz.
Hesabınızı doğru yapın, beyanınızı doğru verin…        

Mehmet Ali Bayraktar
mab@malibayraktar.com