RİSK ALMAYIN (07.11.2016)

Vergi affı diye bilinen 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu’nun başvuru süresinin bitimine 17 gün kaldı. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın www.gib.gov.tr adresindeki web sayfasında yayınlanan soru ve cevapları yayınlamaya, kamuoyunu bilgilendirmeye devam ediyoruz. 
Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu ile ortaklardan alacaklar hesabı düzeltilirken, işletmenin sipariş verdiği fakat karşı tarafın çeşitli nedenlerle siparişi yerine getiremediği hallerde 159 nolu hesapta izlenen tutarlar da düzeltmeye konu edilebilir mi?
31/12/2015 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarları ile bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan işlemlerini düzeltebilmeleri mümkündür.  Ancak sipariş işlemi nedeniyle oluşan tutarların bu hüküm kapsamında düzeltilmesi söz konusu değildir.
Gelir veya kurumlar vergisi açısından matrah artırımı yapan ancak KDV açısından matrah artırımında bulunmayan bir şirket, KDV açısından vergi incelemesine tabi tutulabilir mi?
Evet.
Eczanelerin, ıtriyat-sağlık-doğal ürün satışlarında stok düzeltmesi yapmak istediğinde KDV oranı ne olmalıdır?
Eczanelerin stoklarında bulunan ilaçlar için maliyet bedeli üzerinden yüzde 4 oranında KDV hesaplanacaktır. Eczanelerin stoklarındaki ilaç dışındaki emtia için gayri safi kar oranı da dikkate alınarak belirlenen bedel üzerinden emtianın tabi olduğu oran uygulanmak suretiyle KDV hesaplanması ve 1 nolu KDV beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.
Tasfiye edilerek tüzel kişiliği ticaret sicilinden silinmiş olan bir şirket adına matrah artırımı yapılabilir mi?
Tasfiye edilerek tüzel kişiliği ticaret sicilinden silinmiş olan bir şirket adına, matrah artırımında bulunmak üzere bildirim veya beyanda bulunulması mümkün olmamakla birlikte tasfiye öncesi dönemler için, kanuni temsilciler hep birlikte; tasfiye dönemleri için, tasfiye memuru veya birden fazla tasfiye memuru varsa tüm tasfiye memurları birlikte (tasfiye edilerek ticaret sicilinden silinmiş olan kurumların kanuni temsilcisi veya tasfiye memuru olduklarına dair bilgileri de ihtiva eden) bildirim ve beyanlar ile matrah artırımında bulunabilecektir.
Yıllara yaygın inşaat onarım işlerinde matrah ve KDV artırımı hangi yılları kapsamalıdır?
Yıllara sari inşaat ve onarım işi yapan gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri, her bir inşaat itibarıyla işin bittiği yıl esas alınmak suretiyle bu faaliyetleri dolayısıyla 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 yılları için 6736 sayılı Kanunun matrah ve vergi artırımı hükümlerinden yararlanabileceklerdir.
Öte yandan, önceki yıllarda başlayan, ancak 2016 yılında bitmiş veya halen devam etmekte olan, yıllara sari inşaat ve onarım işleri için gelir vergisi mükelleflerinin Mart 2017, kurumlar vergisi mükelleflerinin Nisan 2017 ve müteakip yıllarda beyanda bulunması gerektiğinden bu işlerine ilişkin olarak 6736 sayılı Kanunun matrah ve vergi artırımı hükümlerinden yararlanma imkanı bulunmamaktadır.
Kurumlar vergisi matrah artırımından yararlanılması durumunda ilgili yıl için transfer fiyatlandırması yönünden inceleme yapılması ve kar dağıtımına yönelik stopaj farkı çıkartılması mümkün müdür?
Kar dağıtımı stopajlarının 6736 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında artırımı söz konusu değildir. Matrah artırımında bulunması mükellefin kar dağıtım stopajı yönünden incelenmesine engel teşkil etmeyecektir.
İşletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtianın kayda alınması işleminde fatura kesilmeli midir?
İşletmelerinde mevcut olduğu hâlde kayıtlarında yer almayan emtianın kayda alınması ile ilgili işlemlerde fatura kesilmesi söz konusu değildir.
Değerli okurlarımız; sürekli olarak yazdık, söyledik ama bir kez daha ifade edelim.
Bu kanundan yararlanmak sizin yararınızadır. Nasıl aracınızı kasko veya trafik sigortası yaptırarak güvence altına alıyorsanız, bu kanundan yararlanarak ileride ortaya çıkabilecek sorunlar için kendinizi ve şirketinizi güvence altına alabilirsiniz.
Bu yasadan yararlanın, risk almayın.


Mehmet Ali Bayraktar
mab@malibayraktar.com