SON 25 GÜN (31.10.2016)

Vergi affı diye bilinen 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu’nun başvuru süresi 25 Kasım 2016 tarihine uzatıldı.  
Bu kanunla ilgili 6 defa yazı yazarak sizleri aydınlatmaya çalıştık. Denizli Mali Müşavirler Odası’nın düzenlediği 3 ayrı seminerde hem konuşmacı, hem moderatör olarak mükellefleri, mali müşavir meslektaşlarımızı, iş insanlarını bilgilendirmeye gayret ettik. Yazılarımızın yararlı olduğu düşüncesiyle aynı konuda yazmaya devam ediyoruz.
Gelir İdaresi Başkanlığı www.gib.gov.tr adresindeki web sayfasında bu kanunla ilgili soru ve cevapları yayınladı. Bunlardan bazılarını paylaşmak istedik. İşte o sorular ve cevapları;

Geçmiş yıllar kârlarını dağıtmamış olan şirketlerin 31/12/2015 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları düzeltilirken geçmiş yıl kârları hesabı da bu kapsamda dikkate alınabilir mi?
Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31/12/2015 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarları ile bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan işlemlerini bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltmeleri ve böylece kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmeleri mümkün bulunmaktadır.
Dolayısıyla geçmiş yıllar karları madde kapsamında yer almamakta olup bu kapsamda düzeltilmesi mümkün değildir.  Ayrıca söz konusu düzeltme işlemlerinin Tebliğde belirtildiği şekilde yapılması gerekmekte olup düzeltme konusu tutarların geçmiş yıllar karlarına mahsup edilmesi de mümkün değildir.

Matrah ve vergi artırımına ilişkin tutarlar ödenmemesi matrah ve vergi artırımının sağladığı imkânlardan yararlanılmasına engel teşkil eder mi? 
Matrah ve vergi artırımında bulunanların taksitlerini süresinde ödememesi, artırım hükümlerinin ihlali anlamına gelmeyecektir. Ancak, ödenmeyen vergiler, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen oranın bir kat fazlası oranında gecikme zammı ile birlikte takip ve tahsil edilecektir.

Matrah artırımı yapılırken KDV-kurumlar-gelir vergisini birlikte artırmak zorunlu mudur? Ayrıca stopaj artırımı yapmak zorunlu mudur?
Esas itibarıyla böyle bir zorunluluk bulunmamakta olup mükellefler istedikleri vergi türünden matrah ve vergi artırımında bulunabilirler. Ancak belirlenen bazı hallerde bir vergi türünden matrah veya vergi artırımında bulunulması için diğer bir vergi türünden de artırımda bulunulması şartı aranmaktadır. Örneğin; 2011 ila 2015 yıllarında vermiş oldukları kurumlar vergisi beyannamelerinde kurumlar vergisine tabi matrah beyan eden, matrah beyan etmeyen veya zarar beyan eden mükelleflerin, bu dönemlere ilişkin olarak 193 sayılı Kanunun geçici 61 inci maddesine göre, vergi tevkifatına tabi kazançları ile ilgili olarak vergi artırımı veya matrah beyanında bulunabilmeleri için kurumlar vergisi matrahlarını da artırmaları zorunludur

KDV artırım tutarı hesaplanırken ilave edilecek KDV, hesaplanan KDV’ye dâhil edilecek mi?
KDV artırımına esas hesaplanan KDV’ye ilave edilecek KDV dâhil edilmeyecektir. Ancak, ilgili dönemlerde hesaplanan KDV olarak beyan edilmesi gereken KDV’nin ilave edilecek KDV satırında beyan edilmiş olması halinde bu tutarların da hesaplanan KDV’ye dâhil edilmesi gerekir.

Bu yasadan faydalanmak için sadece 25 gün kaldı. 
İş insanlarımızın, mükelleflerimizin, vatandaşlarımızın yararlanmasını dileriz.


Mehmet Ali Bayraktar
mab@malibayraktar.com