VERGİLER KAMU BANKASINA (13.01.2020)

Mükellef olmak zor iştir. 
İşini kuracaksın, bir işyeri açacaksın, gerektiğinde insan çalıştıracaksın, masraflarını çıkaracaksın, evini geçindireceksin, gelir elde edip kâr edeceksin, sigorta primini ve vergini zamanında ödeyeceksin. Başarabilirsen ne ala…
Hele bu devirde, zor dostum zor…
Hadi parayı kazandın, vergi vermen gerekecek. Nereye ödeyeceksin?
Ya gidip vergi dairesi veznesine ya da bankaya…
Bir zamanlar sadece vergi dairesi veznelerine yapılabilen vergi ödemeleri zaman içinde yapılan yasal düzenlemelerle bazı bankalarca da tahsil edilebilir hale getirilmişti. 
Kamu bankalarının yanı sıra bazı özel bankalara da vergi tahsil etme yetkisi tanınmıştı. Bu durum mükellefler için büyük kolaylık sağlamıştı. Gelişen teknoloji ile birlikte vergi ödemesi yapmak kolaylaşmış, sıra beklemek ve zaman kaybetmek büyük ölçüde sorun olmaktan çıkarılmıştı. Vergi ödemek basitleştirilmişti.  
Durum böyle iken; Gelir İdaresi Başkanlığı 15.12.2019 tarihinde bir duyuru yaptı. Bu duyuru ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 41. maddesi ile Bakanlığa verilen yetkiye dayanılarak bankalarla imzalanan vergi tahsilat işlemlerinde değişiklik yaptığını açıkladı.
Gelir İdaresi bu değişiklik ile ne dedi?
‘‘Kamu bankaları hariç, özel bankalarla yapılan sözleşmelerin 01.01.2020 tarihi itibariyle vergi tahsilatı yapabilme yetkilerinin bu duyuru ile sonlandırdım.’’ dedi.
Daha açıkçası dedi ki; 
Ey mükellefler, 1 Ocak 2020 den başlamak üzere; vergi, harç, ceza ve diğer alacakların ödemelerini kamu bankalarına yapacaksınız.
Peki, hangi kamu bankaları bunlar?
T.C Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Türkiye Emlak Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT). 
Yukarıda sayılanların dışında kalan bankalar, damga, kdv, muhtasar vergi, geçici vergi, gelir vergisi, kurumlar vergisi vb. gibi vergi tahsilatlarını yapamayacaklar.
Özel bankalar hiç vergi tahsilatı yapamayacak mı?
Şimdilik bazı vergileri tahsil etmeleri mümkün olacak. Özel bankalar kredi kartı ile ödeme yapılması suretiyle aşağıda sayılan vergileri, devlet adına tahsil etmeye devam edecekler. Bakalım hangi vergilermiş bunlar?
        Motorlu Taşıtlar Vergisi  
        Trafik İdari Para Cezası  
        Geçiş Ücreti ve İdari Para Cezası  
        Mali Yapılandırma Kanunları (6736, 7020, 7143 gibi)  
        6183 sayılı Kanun Kapsamında Taksitlendirilmiş Borçlar  
        Sürücü Belgesi Harcı ve Değerli Kâğıt Bedeli  
        Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım İzin Harcı  
        Göç İdaresi İkamet Harcı  
        Tek Giriş Vize Harcı  
        Gayrimenkul/menkul sermaye iradı, ücret, diğer kazanç ve iratlardan kaynaklı gelir vergisi ödemeleridir.
        Gelir İdaresi bu kararından vazgeçmediği sürece; vergi ödemelerini yukarıda belirttiğim kamu bankalarına veya vergi dairesi veznelerine yapacağız.
        Tedbirinizi alın, sorun yaşamayın.


Mehmet Ali Bayraktar
mab@malibayraktar.com