YENİ VERGİLER GELDİ (09.12.2019)

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 7194 sayılı Kanun, 07.12.2019 cumartesi günü 30971 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. 
Önem arz eden hususları okuyucumuzla paylaşalım.
Yeni bir vergi türü olarak, Dijital Hizmet Vergisi ihdas edilmiştir. Kanunda sayılan hizmetlerden elde edilen hâsılat, dijital hizmet vergisine tabidir. Dijital hizmet vergisinin mükellefi, dijital hizmet sağlayıcılarıdır. Önceki hesap döneminde, dijital hizmet vergisinin konusuna giren hizmetlere ilişkin, Türkiye’de elde edilen hâsılatı 20 milyon Türk lirasından veya dünya genelinde elde edilen hâsılatı 750 milyon avrodan veya muadili yabancı para karşılığı Türk lirasından az olanlar, dijital hizmet vergisinden muaftır. 
Dijital hizmet vergisinin matrahı, ilgili vergilendirme döneminde verginin konusuna giren hizmetler nedeniyle elde edilen hâsılattır. Dijital hizmet vergisi oranı yüzde 7,5'dir. Mükellefler dijital hizmet vergisi beyannamelerini, vergilendirme dönemini takip eden ayın sonuna kadar ilgili vergi dairesine vermekle yükümlüdürler. 
Yeni getirilen diğer bir vergi ise “Değerli Konut Vergisi” adını taşıyor. Yapılan düzenleme ile Türkiye sınırları içinde bulunan meskenlerden, bina vergi değeri veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değeri 5 milyon Türk lirası ve üzerinde olanlar, değerli konut vergisine tabidir. Verginin matrahı, bina vergi değeri ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değerden yüksek olanıdır. 
Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri; 
5 milyon TL ile 7,5 milyon TL arasında olanlar (Binde 3), 
7,5 milyon TL ile 10 milyon TL arasında olanlar (Binde 6),
10 milyon TL’yi aşanlar ise (Binde 10) oranında vergilendirilir. 
Vergi takip eden yılın şubat ayının 20’nci günü sonuna kadar meskenin bulunduğu yerdeki yetkili vergi dairesine beyan edilecektir. Vergi dairesi tarafından tarh ve tahakkuk ettirilen vergi, ilgili yılın Şubat ve Ağustos aylarının sonuna kadar iki eşit taksitte ödenecektir.
Binek otomobillerin ÖTV ve gider indirimine ilişkin kısıtlama yapılmıştır. Buna göre;    
Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 5.500 Türk lirasına kadarlık kısmı ile binek otomobillerinin iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının en fazla 115.000 Türk lirasına kadarlık kısmı, gider olarak dikkate alınabilecektir.  
Böylece binek otomobil giderlerine kısıtlama getirilmiştir. Düzenleme 1/1/2020 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi gelir ve kazançlarına uygulanacaktır.
Gelir vergisi tarifesinde de değişiklik yapılmıştır. Buna göre;
500.000 TL üzerindeki kazançlar, yüzde 40 oranında vergilendirmeye tabi tutulacaktır. Yasa, 07.12.2019 tarihinde yayınlanmış olmasına karşın, düzenleme 1/1/2019 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
Kişisel görüşümüze göre; yasanın geriye doğru gitmemesi ve 01.01.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi daha doğru olurdu. Bu durum gelir vergisi mükelleflerini mağdur edecek ve ihtilaf yaratacaktır.
Vergi Usul Kanunu’nun “İzaha Davet” başlıklı 370’inci maddesinde değişiklikler yapılmış, İzaha davet süresi, 15 günden 30 güne çıkarılmıştır. 
Diğer taraftan Kambiyo muamelelerinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin nispeti 7.12.2019 tarihinden itibaren binde 1’den binde 2’ye yükseltilmiştir.
7194 sayılı yasamız yeni vergiler ve yeni değişikler getirmiştir.
Ancak gerçek şudur; yeni vergiler, yeni yükler getirmiştir.

Mehmet Ali Bayraktar
mab@malibayraktar.com