KİRA GELİRİNİN BEYANI(07.03.2016)

Ürün Kategorileri

KİRA GELİRİNİN BEYANI(07.03.2016)

Mart ayında gelir vergisi beyannamesi verecek mükelleflerimize yardımcı olmak amacıyla, kira geliri elde edenler için hazırlanan soru ve cevapları köşemize aldık.

Kira geliri beyannamesi ne zaman ve nereye verilir?
Mükellefler 2015 yılında elde ettikleri kira gelirlerini, Mart ayının başından 25 inci günü akşamına kadar vermeleri  gerekmektedir. Beyanname, mükellefin ikametgâhının  bulunduğu yerde ve bağlı bulunduğu vergi dairesine verilmelidir.

Kira gelirlerine istisna nasıl uygulanır?
Kira gelirinin yanında ticari,  zirai veya mesleki kazancını beyan etmek zorunda olanlar, istisna  uygulamasından yararlanamazlar. 2015 yılı mesken kira  gelirlerinin 3.600 TL'si gelir vergisinden istisnadır. Bu tutarın  altında kalan mesken kira gelirleri için yıllık gelir vergisi beyannamesi  verilmez.
İstisna uygulaması, sadece konut  olarak kiraya verilen gayrimenkullerden elde edilen gelirler için söz  konusudur. Örneğin, mesken ve işyeri kira gelirinin birlikte elde edilip beyan  edilmesi halinde, istisna sadece mesken kira gelirine uygulanır. İşyeri kira  gelirine istisna uygulanmaz.

Kira geliri elde edenler beyannamelerini elektronik ortamda gönderebilirler mi?
Beyana tabi geliri sadece  gayrimenkul sermaye iradından ibaret olan mükellefler, vergi  dairesinden alacakları kullanıcı kodu, parola ve şifreyi kullanmak suretiyle  yıllık gelir vergisi beyannamelerini elektronik ortamda doğrudan kendileri gönderebilirler. İsterlerse serbest muhasebeci mali müşavirler aracılığıyla da beyannamelerini elektronik ortamda gönderebilirler.

Bireysel emeklilik katkı payı indirimi ve şahıs sigorta primi indirim konusu yapılabilir mi?
01/01/2013 tarihinden itibaren, bireysel emeklilik sistemine  ödenen katkı payları hiçbir surette indirim konusu yapılmamaktadır. Bireysel emeklilik dışında kalan şahıs sigortaları için ödenen primlerin beyan  edilen gelirin yüzde 15'ine kadar olan kısmı indirim konusu yapılabilmektedir. Ancak bu tutarın, asgari ücretin yıllık  tutarını aşmaması gerekmektedir.

Kira geliri elde edenler, hiç beyanname vermez ya da eksik beyanda bulunursa ne olur?
    Konutlardan elde edilen kira gelirleri beyan edilmez veya eksik beyan edilirse, istisna uygulamasından yararlanamaz. Ancak idarece herhangi bir tespit yapılmadan önce mesken kirası gelirlerini, kendiliklerinden, süresinden sonra verecekleri beyanname ile beyan edenler söz konusu istisnadan yararlanabilirler.
Geçmiş takvim yıllarına ait kira gelirlerini ilgili beyan döneminde hiç beyan etmeyen veya eksik beyan eden kira geliri sahipleri, bu gelirlerini, Vergi Usul Kanunu’nda yer alan Pişmanlık ve Islah hükümlerinden yararlanarak beyan edebilirler.

Beyan edilmesi gereken kira gelirinin bildirilmemesi halinde, mükellef adına ceza kesilir ve gelir takdir komisyonunca takdir edilir. Takdir edilen gelir üzerinden, gelir vergisi ile vergi ziyaı cezası hesaplanır. Ayrıca gecikilen her ay için gecikme faizi talep edilir. Bu şekilde tahakkuk eden vergi, ceza ve gecikme faizinin tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi gerekmektedir. Ödenmediği takdirde, vergi dairesince ayrıca her ay için ayrı ayrı gecikme zammı hesaplanmak suretiyle cebren tahsil yoluna gidilir.

Vergi ne zaman ve nereye ödenir?
Beyanname üzerinden hesaplanan  gelir vergisi Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.  Hesaplanan vergi; vergi tahsiline yetkili olan  banka şubelerine, bağlı bulunulan vergi  dairesine, bağlı bulunulan vergi  dairesinin bildirilmesi şartı ile herhangi bir vergi dairesine ödenebilir.
Bilgilerin yararlı olması dileğiyle, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlarız.
                                                                                           
Mehmet Ali Bayraktar
malibayraktar@yahoo.com