TEBLİGATINIZ VAR (31.08.2015)

Ürün Kategorileri

TEBLİGATINIZ VAR (31.08.2015)

Tebliğ işlemi hayatın bir parçasıdır. Tebligat hiç olmadık bir anda karşınıza çıkabilir ve başınıza olmadık işler açabilir. İşte bu nedenle tebligat işlemini önemli buluyor ve açıklamalarımızı dikkatle okumanızı tavsiye ediyoruz.

Bir kişinin hakkında yapılan idari ve yargısal işlemlerden haberdar olması, bu işlemin hukuksal olarak hüküm ifade etmesi ancak tebligat ile mümkündür. Diğer taraftan tebligata karşı hukuki yolların kullanılması da son derece önemli bir iştir.

Bu çerçevede Resmi Gazete’de yayınlanan 456 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ni paylaşmak istiyoruz. Tebliğ, 27.08.2015 tarihli ve 29458 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı.

Yayınlanan bu tebliğle Maliye; kanun hükümlerine göre tebliğ etmesi gereken evrakı, elektronik tebligat sistemini kullanmak suretiyle, muhatabın elektronik tebligat adresine tebliğ edecektir.

Bunun için mükelleflere tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilmiştir. Kurumlar vergisi mükellefleri ile ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar zorunluluk kapsamdadır. Öte yandan kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep eden kişiler de sistemden isteğe bağlı olarak yararlanabileceklerdir.

Elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olanlar, 01.01.2016 tarihine kadar, örneği Tebliğ ekinde yer alan formu doldurarak, bağlı bulundukları vergi dairesine vermeleri gerekmektedir. Sistem, 01.01.2016 tarihinden itibaren işlemeye başlayacaktır.

 01.01.2016 tarihinden sonra mükellefiyet tesis ettiren mükellefler ise, işe başlama tarihini takip eden 15 gün içerisinde Elektronik Tebligat Talep Bildiriminde bulunmak zorunda olacaklardır. Yapılan başvuru sonucu, gerekli şartları taşıyan mükelleflere internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi verilecektir. 

Böylece mükellefler elektronik tebligat adresi edinmiş olacaklardır.
Yukarıdaki açıklamalarımızdan da anlaşılacağı üzere, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken evrak, vergi dairesi adına Başkanlık tarafından elektronik imza ile imzalanacak ve tebliğ yapılacak muhatabın elektronik tebligat adresine iletilecektir.

Kanunun 107/A maddesi gereğince elektronik imzalı tebliğ evrakı, muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır.

Muhataplar;
a) Elektronik Tebligat Talep Bildirimini süresinde, tam ve doğru olarak vergi dairesine beyan etmekle,
b)Beyan edilen bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri öncesinde veya en geç değişiklik tarihinde vergi dairesine bildirmekle,
c) Elektronik Tebligat Talep Bildiriminde belirtilen tüm şartlara riayet etmekle,
d)Sistem kullanımına ilişkin olarak kendisine verilmiş olan kullanıcı kodu, parola ve şifre gibi bilgilerini korumakla, üçüncü kişilerle paylaşmamakla ve başkasına kullandırmamakla,
e)Sistem kullanımına ilişkin olarak kendisine verilmiş olan kullanıcı kodu, parola ve şifre gibi bilgilerin istenmeyen şekilde üçüncü kişilerin eline geçtiğini tespit ettiğinde derhal vergi dairesine bilgi vermekle, sorumlu kılınmışlardır.

Bu sorumlulukların yerine getirilmemesinden doğacak hukuki sonuçlardan muhatabın yükümlü olacağı tebliğde açıklanmıştır.
Tebliğ işlemini önemseyin, tebliğ hükümlerine uyun.
Kendinizi, ailenizi ve şirketinizi koruyun…
                                                                                                                      
Mehmet Ali Bayraktar
malibayraktar@yahoo.com