MALİ TATİL (06.07.2015)

Ürün Kategorileri

MALİ TATİL (06.07.2015)

28.03.2007 Tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete’de, Mali Tatil İhdas edilmesi hakkında kanun yayınlanarak yürürlüğe girdi. Muhasebeciler de avukatlar gibi uzun tatil yapacak diye algılandı. Meslek mensupları da mali tatilimiz oldu, belki biraz dinleniriz diye heveslendiler. Fakat hevesleri kursaklarında kaldı…

Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler üzerlerine yüklenen angaryalar nedeniyle mali tatilde bile dinlenemediler. Adı tatil olan bir dönemde bile, bir tatil fırsatı bulamadılar. Ancak vermeleri gereken beyanname süreleri biraz uzadı, inceleme amacıyla defter ve belge ibrazı ertelendi, diye sevindiler…

2007 yılından bu yana uygulanan mali tatil, bu yıl 1 Temmuz’da başladı. Süre 20 Temmuz 2015 Pazartesi günü sona erecek. Bakalım tatil işe yarayacak mı?

Gelelim işin mevzuat kısmına…
Mali tatil nedeniyle ertelenen işlemler, mali tatilin sona erdiği günden sonraki 7 gün içinde tamamlanmalıdır. Dolayısıyla mali tatil nedeniyle;

Kanuni süresinde verilmesi gereken muhtasar, Kdv, damga vergisi gibi beyannameler,
 
İkmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlarda, vadesi mali tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi,
 
Vergi ve kesilen cezalara karşı talep edilecek uzlaşma ve ceza indirim taleplerine ilişkin başvuru süreleri ile devamlı bilgi verme hükümleri kapsamında verilmesi gereken bilgilerin verilmesine ilişkin süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 7 gün uzamış sayılmaktadır.

Bu hesaba göre, 2015 yılında malî tatilin son gününü izleyen yedinci günün, 27 Temmuz 2015 Pazartesi günü olduğunu hatırlatmış olalım.
Mali tatil süresince; Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirli sürelerde yapılması gereken muhasebe kayıt süreleri, bildirim süreleri ve vergiyle ilgili işlemlere ilişkin dava açma sürelerinin mali tatil süresince işlemediğini, sürenin mali tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlayacağını dikkatinize sunmuş olalım.

Öte yandan Mahkeme kararı veya Cumhuriyet Savcılıklarının talebi üzerine ya da kanun hükümlerine göre yapılan aramalı incelemeler hariç olmak üzere, malî tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı talep edilemez, mükellefin işyerinde incelemeye başlanılmaz, bilgisini bir kez daha anımsatalım.

Tatil süresince, vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç, bilgi isteme talepleri mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına bildirilmeyeceğini ancak tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde sürenin malî tatilin son gününden itibaren işlemeye başlayacağını vurgulamış olalım.

Bazı yükümlülükler için mali tatil uygulanmıyor. Bunlar; Gümrük idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlardır. İthalde alınan Kdv, Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonuna ilişkin bildirim ve ödemeler için Mali Tatil hükümleri uygulanmaz. Sayılan bildirim ve ödemeler her zaman olduğu gibi kanuni süresinde yapılır. Bu hususa dikkat edelim.

Bu yıl, beyana dayanan ve beyanname verme süresi malî tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödemenin son günü 30 Temmuz 2015’dir. Okuyucularımızı ve ilgilileri bilgilendirmiş olalım.

Mesleğini icra eden Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlerin, bir an evvel angaryalardan kurtulmalarını, gerçek anlamda mali tatile ulaşmalarını dileriz.  
                          
Mehmet Ali Bayraktar
malibayraktar@yahoo.com