NAKİT SERMAYE ARTIRIMINA TEŞVİK (18.05.2015)

Ürün Kategorileri

NAKİT SERMAYE ARTIRIMINA TEŞVİK (18.05.2015)

Türkiye ekonomisinde yer alan şirketlerin önemli bir kısmı kredi kullanır. Gerektiğinde kredi kullanmak elbette işletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri ve yatırımlarını finanse edebilmeleri açısından şarttır. Bilinmelidir ki; şirketlerin öz varlığını kuvvetlendirmek, hem şirketlerin hem de ülke ekonomisinin geleceği açısından son derece önemlidir.

Sermaye yapısı güçlü işletmelerin, ekonomide daha rekabetçi aynı zamanda kendi alanlarında daha güçlü oldukları bilinen bir gerçektir. Güçlü ve rekabetçi şirketlerin gerçekleştirdikleri faaliyet ve performanslarıyla daha çok geliştiklerini ve ülke ekonomilerine değer kattıklarını, dünyadaki örneklerinden görürüz.
 
O halde şirketlerin öz varlıklarını artırmak Türkiye ekonomisi açısından önemlidir. Bu durumda; şirket ortaklarının şirket dışında tuttukları varlıklarını şirkete sermaye olarak koymalarını sağlamak, yani sermaye artırımını teşvik etmek gerekmektedir.
İşte bunu fark eden ekonomi yönetimi, şirketlerimizin kredi ağırlıklı bilanço yapısından sermaye ağırlıklı bilanço yapısına geçebilmeleri için yeni bir çalışma başlattı. Sonrasında bakanlar kurulu şirketlere nakit sermaye konulmasını teşvik edecek, ortaklar açısından ise nakit sermayenin alternatif maliyetini karşılayacak bir düzenleme yaptı. 

Nihayetinde; şirketlerin nakit sermaye artırımlarının teşvik edilmesini de içeren 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 07.04.2015 tarih ve 29319 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bu düzenlemeden finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri faydalanamayacaklar, bunların dışında kalan sermaye şirketleri ise faydalanacaklardır.

Düzenlemeyle şirketlerin nakit sermaye artırım yapmaları desteklenecektir. Yani şirket ortaklarının sermaye artışı yoluyla nakit sermaye ödemelerine faiz indirimi getirilmiş dolayısıyla sermaye şirketlerinin nakit sermaye artırımları teşvik edilmiştir.
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi ile getirilen faiz indirimi hesabı kapsamına, sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde ödenmiş veya çıkarılmış sermayelerindeki nakdi artışlar ile yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı girmektedir.

Yapılan bu düzenlemeyle, yeni kurulan şirketler ve nakit sermaye artıran şirketlerde, sırasıyla nakit konulan veya nakit artırılan sermaye üzerinden, hesaplanan faiz tutarının yüzde 50’sinin, kurumlar vergisi matrahından indirimine olanak sağlanmıştır.

Diğer bir ifadeyle, nakit artırılan sermaye üzerinden, TCMB tarafından ilgili yıl için açıklanan bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı dikkate alınacak ve hesaplanacak tutarın yüzde 50’si kurumlar vergisi matrahından indirilecektir. Matrahın yetersiz olması nedeniyle ilgili dönemde indirim konusu yapılamayan tutarlar, sonraki hesap dönemlerine devredecektir.

Uygulamada; sermaye şirketlerine nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklananlar dâhil olmak üzere, sermaye şirketlerinin birleşme, devir ve bölünme işlemlerine taraf olmalarından veya sermaye şirketlerinin bilançoda yer alan öz sermaye kalemlerinin sermayeye eklenmesinden kaynaklanan ya da ortaklar veya bu Kanunun 12. maddesi kapsamında ortaklarla ilişkili olan kişilerce kredi kullanılmak veya borç alınmak suretiyle gerçekleştirilen sermaye artırımları, indirim hesaplamasında dikkate alınamayacaktır.
Söz konusu düzenleme, 1 Temmuz 2015 tarihinde yürürlüğe girecektir. Diğer taraftan düzenlemenin usul ve esasları Maliye Bakanlığı tarafından henüz belirlenmemiştir.

Eğer aciliyetleri yoksa, yeni kurulacak sermaye şirketlerinin kuruluş işlemlerini 1 Temmuz 2015 tarihinden sonraya bırakmaları menfaatlerine olacaktır. Öte yandan, faiz indirimi uygulamasından yararlanmak isteyen sermaye şirketleri de nakit sermaye artırım işlemlerini 1 Temmuz  2015 tarihinden sonra yapmaları yararlarına olacaktır.
         Şirket sahibi ve yöneticilerin bilançolarını inceleyerek durumlarını değerlendirmelerini, uygun bulmaları halinde nakit sermaye artışı yaparak, sermaye ağırlıklı bilanço yapısına geçmelerini ve bu yasadan faydalanmalarını öneririz.
         
Mehmet Ali Bayraktar
malibayraktar@yahoo.com